Logo%20Adeko.jpg

Verkoop- Leverings- en Betalingsvoorwaarden

20-07-2020 Versie 8.2020

Artikel 1, algemeen:

Deze verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden, verder te noemen voorwaarden, gelden voor iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen Adeko Webdesign & Development en/of Adeko Promotional Products, verder te noemen Adeko, en de opdrachtgever, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden is afgeweken. Door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden door Adeko niet aanvaard, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 2, aanbiedingen en offertes:

De door Adeko uitgebrachte offertes en aanbiedingen zijn in euro’s, vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen tenzij anders aangegeven. De in de offertes en aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief de wettelijke omzetbelasting en eventuele andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 3, totstandkoming van de overeenkomst:

 1. De overeenkomst komt eerst tot stand door de schriftelijke orderbevestiging door Adeko dan wel door een begin van de feitelijke uitvoering door Adeko. In voorkomend geval geldt (gedeeltelijke) facturering door Adeko als schriftelijke orderbevestiging.
 2. Als de opdrachtgever nadat een overeenkomst tot stand is gekomen deze wenst te annuleren, is de opdrachtgever, onverminderd het recht van Adeko op een volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst, hierna genoemde annuleringskosten verschuldigd: - 10 % van de orderprijs (incl. btw) bij annulering binnen 5 werkdagen na datum orderbevestiging; – 25 % van de orderprijs (incl. btw) bij annulering binnen 10 werkdagen na datum orderbevestiging; – 75 % van de orderprijs (incl. btw) bij annulering binnen 15 werkdagen na datum orderbevestiging; – 95 % van de orderprijs (incl. btw) bij annulering binnen 20 werkdagen na datum orderbevestiging;
 3. De opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Artikel 4, vertegenwoordiging:

Mededelingen door vertegenwoordigers en ander personeel van Adeko, kunnen Adeko alleen dan binden, wanneer deze mededelingen door Adeko schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5, vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling:

Adeko is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van de opdrachtgever te verlangen alvorens tot uitvoering, levering of verdere levering van de overeenkomst over te gaan. Als aan dit verlangen niet op eerste verzoek wordt voldaan, is Adeko bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van de schade, kosten en intresten, die zij daardoor lijdt.

Artikel 6, levertijden:

De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (af)levering dient de opdrachtgever Adeko schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan Adeko een redelijke termijn van veertien dagen dient te worden gesteld om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als er sprake is van overmacht kunnen er geen kosten bij Adeko in rekening gebracht worden.

Artikel 7, levering:

 1. Het is Adeko toegestaan, zaken en/of diensten in gedeelten te leveren. Als de zaken en/of diensten in gedeelten worden geleverd is Adeko bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 2. De opdrachtgever is verplicht de zaken en/of diensten af te nemen op het moment waarop deze hem worden geleverd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

Artikel 8, retentierecht:

Als de overeenkomst tussen Adeko en de opdrachtgever strekt tot bewerking door Adeko van aan de opdrachtgever of aan derden toebehoorde zaken en/of diensten, is Adeko ongeacht enige andersluidend beding, bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van deze bewerkte zaken en/of diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever de vordering(en) van Adeko volledig heeft voldaan.

Artikel 9, intellectuele eigendom:

 1. De opdrachtgever staat ervoor in dat Adeko door de nakoming van de overeenkomst, en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van, van de opdrachtgever ontvangen zaak of zaken zoals modellen, werk- en detailtekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films of digitale bestanden en dergelijke, geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, met name ten aanzien van het intellectuele eigendom. De opdrachtgever vrijwaart Adeko ter zake van alle aanspraken.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijft Adeko steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door Adeko bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken, zoals modellen, werk- en detailtekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films of digitale bestanden en dergelijke, welke werken niet zonder schriftelijke toestemming van Adeko mogen worden verveelvoudigd.
 3. Adeko heeft het, door opdrachtgever afkoopbare, recht om op de door haar ontworpen, ontwikkelde of aangepaste websites/webshops haar naam te vermelden, welke klikbaar is en in een nieuw venster opent.
 4. Adeko geeft opdrachtgever toestemming deze verstrekte/vervaardigde gegevens te gebruiken in het kader van haar normale bedrijfsvoering. Opdrachtgever zal deze verstrekte/vervaardigde gegevens niet zonder voorafgaande toestemming van Adeko verveelvoudigen of aan derden beschikbaar stellen.
 5. Bij schending door de opdrachtgever van onze rechten dienaangaande verbeurt de opdrachtgever een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete, van € 25.000,00, (zegge: vijfentwintigduizend euro) per overtreding indien wij hierop aanspraak maken. Dit laatste vindt plaats door een eenvoudige ingebrekestelling.
 6. Adeko kan niet garanderen dat er van de door Adeko gemaakte zaken, producten, dienst(en), logo's en/of ontwerpen, inclusief voor ontwikkelde en/of ontworpen websites of webshops, geen vergelijkbare of identieke exemplaren zijn gemaakt en/of zullen zijn.

Artikel 10, Eigendomsvoorbehoud:

 1. De door Adeko geleverde zaken blijven het eigendom van Adeko totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Adeko gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken en/of diensten zelf.
 3. Eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van overeenkomst(en).
 4. Door Adeko (af)geleverde zaken en/of diensten, die op grond van lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsvoering worden doorverkocht.
 5. Overigens is de opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 6. Als de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Adeko gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen.
 7. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Adeko zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.
 8. De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Adeko om a) De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven, b) alle aanspraken van de opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Adeko op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW, c) De vorderingen die de opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Adeko geleverde zaken en/of diensten te verpanden aan Adeko op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW, d) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en/of diensten te merken als eigendom van Adeko, e) op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Adeko ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de opdrachtgever niet onredelijk hindert in de normale uitoefening van haar bedrijf.
 9. Onverminderd het bepaalde in dit artikel heeft Adeko het recht om zonder rechtelijke tussenkomst haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Adeko behoudt zich ook het recht voor op volledige vergoeding van schade, kosten, intresten en winstderving.

Artikel 11, buitengebruikstelling:

 1. Adeko heeft het recht geleverde diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken als de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting aan Adeko niet nakomt, dan wel in strijd handelt met de algemene voorwaarden. De verplichting tot het nakomen van de betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 2. Adeko reactiveert haar dienst(en) zodra de opdrachtgever zijn verplichting deugdelijk is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor de dienst(en) heeft voldaan.
 3. Adeko accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, en/of gevolg schade of schade wegens gederfde omzet of winst die ontstaat, of kan ontstaan, gedurende de buitengebruikstelling.

Artikel 12, aansprakelijkheid:

 1. Ingeval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Adeko slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding. Dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Adeko voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, en/of gevolg schade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 2. De opdrachtgever vrijwaart Adeko voor alle schade die Adeko mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden, die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst van Adeko.
 3. Adeko kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zaken, diensten en/of leveranties van derden als deze zaken, diensten en/of leveranties verband houden met door Adeko vervaardigde of geleverde zaken of diensten al dan niet in opdracht van de opdrachtgever. Hieronder is ook uitdrukkelijk begrepen de levering en/of werking van webhosting, domeinnaamregistratie, koppelingen en modules.
 4. Als u een website en/of webshop door Adeko laat ontwerpen en/of ontwikkelen, wijst Adeko in geval van een geschil alle aansprakelijkheid voor enige vorm van schade af. Daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, en/of gevolg schade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 5. Als en voor zover op het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel door Adeko geen beroep kan worden gedaan, zal Adeko nimmer aansprakelijk zijn voor een hoger bedrag dan het (gezamenlijke) factuurbedrag, waarop Adeko op grond van de overeenkomst tegenover de opdrachtgever recht heeft.
 6. Mocht Adeko aantoonbaar schade lijden naar aanleiding van of ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever of de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever zoals afgesproken in de overeenkomst en de geaccepteerde voorwaarden, dan is de opdrachtgever daarvoor aansprakelijk.
 7. Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient de opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Adeko. Als de opdrachtgever dit niet doet, is de afnemer schuldig en aansprakelijk voor de eventuele schade die Adeko als gevolg daarvan lijdt.
 8. Adeko is niet aansprakelijk voor het door Adeko vervaardigde materia(a)l(en) en/of (de) product(en) cq zaken en dienst(en). Adeko kan niet toezeggen dat het materiaal en/of het product cq zaken en dienst(en) uniek (zijn) is.

Artikel 13, reclame:

Reclames moeten binnen 8 dagen na levering door de opdrachtgever schriftelijk bij Adeko worden ingediend. Na deze termijn vloeit er voor Adeko uit enige reclame van de opdrachtgever geen enkele verplichting voort. Ook als de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft de verplichting van de opdrachtgever tot betaling en afname van de gedane opdracht bestaan.

Artikel 14, betaling:

 1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 5 en 8 dient betaling te geschieden binnen de overeengekomen betalingstermijn, door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Adeko;
  • door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van Adeko
  • of een nader te bepalen bankrekening.
 2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15, overmacht:

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Adeko zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (als en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Adeko, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Adeko, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan Adeko afhankelijk is.
 2. Adeko heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Adeko haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden leverings- en andere verplichtingen van Adeko opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Adeko niet mogelijk is langer duurt dan dertig dagen zijn zowel Adeko als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Adeko bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde cq het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al geleverde cq leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16, prijsverhoging:

Adeko heeft de bevoegdheid prijsverhogingen die optreden na het afsluiten van de overeenkomst door te berekenen aan de opdrachtgever. Alleen wanneer de prijsverhoging meer bedraagt dan 15% heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever daarbij aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 17, gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten:

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 2. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd 10% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00. Als Adeko aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De opdrachtgever is tegenover Adeko de door Adeko gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen als Adeko en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld. Als Adeko genoodzaakt is het faillissement van opdrachtgever aan te vragen, dan is de opdrachtgever behalve de hoofdsom en de rente en kosten ook alle kosten ter zake van de faillissementsaanvrage verschuldigd.
 4. Het bij dit artikel bepaalde laat de rechten van Adeko onverlet tot het vorderen van een vergoeding voor geleden schade, intresten, kosten en winstderving.

Artikel 18, forumkeuze:

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de opdrachtgever en Adeko, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Utrecht. Adeko blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 19, rechtskeuze:

Op elke overeenkomst tussen Adeko en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20, wijziging van de voorwaarden:

Adeko is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Adeko zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Als geen tijdstip van in werking is meegedeeld treden wijzigingen tegenover de opdrachtgever in werking zodra hem de wijzigingen zijn meegedeeld.